کلیه حقوق این سایت طبق قوانین حق تکثیر متعلق به شركت خدمات دريايي و غواصي آداك است.
آدرس و شماره تلفنهاي شركت خدمات دريايي و غواصي آداك : مياندوآب خيابان شهداء روبروي گرمابه زمزم شركت خدمات دريايي و غواصي آداك
شماره تلفنها: ایران 09141832823 ترکیه 00905512001145 - تلفن ثابت: 04445267160